embryolog

kaldes den forsker der har sit speciale i embryologi.

embryologi

Fosterlære.

empirisk

Erfaringsmæssigt, det som lader sig fastslå vha. forskning/forsøg, noget som kan afprøves af andre; tyngdekraften er fx empirisk eftervist (alle kan afprøve den, men helst ikke med et lagen fra 4. sal, tak); det samme er elektromagnetismen; evolution i stor skala er derimod ikke (trods hårdnakkede påstande om det modsatte)!

endemiske arter

er arter som er særligt tilknyttet et bestemt område, karakteriske for stedet; “hjemmefødinge” (på vendelbomål); arter der alene er udbredt i et bestemt lokalområde.

entropi

(fra termodynamikken) handler kort og godt om din gamle bil; lader du den stå udsat for vind og vejr uden nogen form for vedligeholdelse, ender den uvægerligt som en gammel skrotbunke.

Eohippus

På græsk er Eo = tidlig, morgenrøde og hippus (hippos) = hest.

Equus

betyder hest, hingst pĂĄ latin; den biologiske betegnelse for en nutidshest.

eufemisme

En formildende omskrivning, fx “han er gået bort” for “han er død”; eller “Av for Søren!” i stedet for “Av for S… (ham med horn i panden)!”

evolution og udvikling

Kan være to meget forskellige begreber selv om de oftest blandes sammen, jf. det danske forord til Evolutionens Ikoner hvori det bl. a. hedder: »Et oversættelsesproblem Vi har på dansk en irriterende dobbeltbetydning af verbet “at udvikle”, så det er ikke altid muligt at se om der menes udvikle i betydningen fra foster til voksent individ eller udvikle i evolutionær betydning. Da indførelsen af verbet “at evolvere” ville være noget kunstig, og at udvikle dermed alligevel ikke ville miste sin dobbeltbetydning, må man gøre noget andet. Så i bogen er det tilstræbt at det klart fremgår om udvikle er i den ene eller den anden betydning. – Men for at undgå enhver misforståelse: Hvis udvikle ikke angives tydeligt i evolutionær betydning, står det altid for individudvikling, fra foster til barn til voksen. Udviklingsgenetik er altså ikke det samme som evolutionsgenetik!«.

evolution »ned ad bakke«

“Rigtigt evolution” (dvs. den evolution forskningen kan påvise foregår ude i virkeligheden) hvor evner mistes, forplantning begrænses og funktioner går tabt. Det sker ved at flere og flere fejl i koden (se mutationer) bliver opsamlet i genomet uafvendeligt som tiden går.

evolution »op ad bakke«

“Lade som om-evolution” der kræver tilblivelsen af nye gener som koder for (som er programmeret til) noget mere avanceret end hvad der var i forvejen; en evolution som aldrig er påvist eksperimentelt. – Tag fx grundtypen bjørn: At en »grundbjørn« er spaltet op i både den brune bjørn og i isbjørnen, er udmærket forklaret ved en evolutionær begrænsning af genpuljen. Altså evolution »ned ad bakke« = rigtig evolution. – Men Darwins forestilling om at en bjørn med tiden kan blive til en hval**, kræver så megen tilfældig rumsteren rundt med bjørne-generne at forklaringen strider mod enhver fornuft. – Altså evolution »op ad bakke« = umulig evolution = aldrig-set-evolution! – (** I dag forestiller man sig at hvalen er efterkommer af et hovdyr. Det bliver det ikke mindre genetisk umuligt af!)

evolutionær udviklingsbiologi

(virker næsten som dobbeltkonfekt), men betegner den forskningsgren der ser på mulige evolutionære forandringer i individets udviklingsproces fra foster til voksen, den såkaldte ontogenese.

Origo © 1985-2018